СКЛАДАННЯ ЛИСТА-ЗАМОВЛЕННЯ.

АНАЛІЗ ПЕРЕКЛАДЕНИХ ФАХОВИХ ТЕКСТІВ

І. ТЕМА: ОСОБЛИВОСТІ ПІДРЯДНОГО ЗВ’ЯЗКУ КЕРУВАННЯ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

ЗАВДАННЯ 1. Прочитайте текст. Дайте аргументовану відповідь на запитання, що стоять після тексту.

Специфіка будь-якої мови, найвиразніше проявляється у побудові словосполучень, особливо з підрядним зв’язком керування. Наприклад: дякую Вам, згідно з наказом.

У сучасній українській мови виділяють такі форми синтаксичного зв’язку: керування, узгодження, прилягання. Керування – це вид під-рядного зв’язку, при якому головне слово вимагає від залежного слова певного відмінка з прийменником чи без прийменника: складати документ (З.В.), складання документа (Р.В.), звернутися на адресу (З.В.).

Головним є слово, форма якого вибирається лише за вимогою необхідного для даного акту спілкування змісту. Головним словом у словосполученнях із зв′язком керування може бути дієслово (писати резолюцію), іменник (укладання договору), прикметник (задоволений роботою), прислівник(наодинці з природою).

Залежним є слово, форма якого зумовлена уже не лише вимогами заданого змісту, але і головним словом. Оскільки керування за своєю природою є лексико-граматичним зв’язком, то щоб визначити форму залежного слова, необхідно знати лексико-граматичне значення головного слова (Порівняйте: займатись перекладом (О.В.), але робити переклад (З.В.). Зі зміною форми головного слова залежне залишається незмінним: складати акт, складатиму акт. Залежним словом буває іменник, рідше займенник або інша змінна частина мови у ролі іменника. Керування може бути прийменниковим або безприйменниковим: виконувати наказ, робота над документом.

Як відомо, документи вимагають точності, максимальної стислості в передачі інформації. Будь-які помилки порушують не тільки граматичну будову словосполучень або речень, але й призводять до порушення змісту тексту. Особливо треба бути уважними до вибору дієслів, що можуть керувати різними відмінками.

1) Найчастіше помилки трапляються в тих випадках, коли при дієсловах, які керують різними відмінками, вживається спільний додаток різної форми. Наприклад: повідомляти директору нові правила ведення ділової документації, інформувати директора про нові правила ведення ділової документації; платити за квартиру, сплачувати проїзд.

2) Поширеними є помилки у стійких словосполученнях, де вибір прийменника неможливий. Тому при складанні службових документів треба особливо уважно стежити за вживанням цих словосполучень. Наприклад, слід вживати витрати на, відрахування на, покладатися на, у відповідності до, відповідно до, у зв΄язку з, згідно з, на додаток до, винагородаза … .3) Дуже уважним треба бути при вживанні близьких за значенням слів, синонімів, які вимагають після себе додаток різної форми. Наприклад: Студенти повинні опанувати комп΄ютерні технології. Студенти повинні володіти навичками складання конспектів.

4) Часто допускають помилки в словосполученнях із зв΄язком керуванням, коли перекладають тексти з російської мови на українську. Це відбувається в тому разі, коли не враховується відмінність відмінкових форм, яких вимагає одне й те ж дієслово в українській і російській мовах. Наприклад: підготуватись до звіту (Р.в.) – подготовиться к отчету (Д.в.), розмовляю українською мовою (неправ. розмовляю на українській мові) – говорю по-украински.

Запитання до тексту

1.Які форми зв’язку виділяють у сучасній українській мові?

2.Що таке керування ?

3.Які труднощі виникають при вживанні словосполучень у текстах?

ІІ. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ВПРАВИ

ВПРАВА 1. Перекладіть словосполучення українською мовою. Поясніть особливості керування в близькоспоріднених мовах.

Согласно с §5 нашего договора, в соответствии с избираемой темой, обладание властью, отказать в должности, уступка силе, согласно с наказом действия, изыскивать средства, подготовиться к докладу, работать по совместительству.

ВПРАВА 2. Уведіть дані словосполучення до складу речення з ділового мовлення.

Набирати чинності, за всіма правилами, незважаючи на несприятливі обставини, після розгляду чогось, згідно з законом.

ВПРАВА 3. Перебудуйте подані конструкції за нормами української мови.

Піднімати питання, допоможіть по питанню, звернутися по адресі, прийдуть по твоєму проханню, зустрічатися по вихідним дням, комісія по справі, відрядження по службовій праці.

ІІІ. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ЗАВДАННЯ 1. Виправте помилки в тексті документа. Дайте назву цього документа.

Рада засновників повинна спостерігати діяльність дирекції та інформувати учасникам про стан на підприємстві. Якщо директорам не можуть досягти згоду у питаннях діяльності підприємства, вони повинні скликати Раду засновників. Засновники повинні докладати всі зусилля, щоб розв’язати усі розбіжності і суперечки. У випадку недосягнення згоди суперечка передається на розгляд у суд або арбітраж. Підприємство має право відмовитися від послуг Засновників, повідомивши їх про це письмово.ЗАВДАННЯ 2. Перекладіть поданий текст документа, назвіть його реквізити.


5293558223123412.html
5293610056040307.html
    PR.RU™