Управління персоналом у проектах

123456

Основу сучасної концепції управління персоналом у проектах становить зростаюча роль особистості працівника, знання його мотивацій, уміння їх формувати і спрямовувати відповідно до завдань, які стоять перед проектною командою.

Ефективна організаційна система, структуровані планування і контроль та добрі стосунки в колективі необхідні для успіху проекту.
Ефективне управління персоналом — це основа управління проектом. Зазвичай і інвестори розглядають персонал і команду менеджерів як головний чинник успіху проекту.

Головна мета управління персоналом проекту полягає в забезпеченні:

· такої поведінки кожного члена проектної команди, яка необхідна для досягнення організаційних цілей зокрема й успішної реалізації проекту загалом;

· створення команди проекту, здатної якнайоптимальніше (за якістю, часом і витратами) реалізувати проект.

Основнимисферами управління персоналому проектах є:

· лідерство проектного менеджера;

· розвиток команди і групової роботи;

· мотивація індивідуумів і групи;

· управління конфліктами.

Середовище, в якому здійснюються проекти, складне і найчастіше невизначене.

Лідерство — це здатність справляти вплив на окремих індивідів і групи, спрямовуючи їхні зусилля на досягнення по­ставлених цілей.
Лідерство менеджера проекту виявляється у тому, що він дає завдання членам команди і наділяє їх повноваженнями у межах поставлених завдань з метою їх виконання. Члени команди беруть на себе ці повноваження і відповідальність за виконання роботи.

Виділяють триосновних критерії, яким має відповідати ефективний менеджер проекту:

· риси лідерства;

· використання різних стилів лідерства;

· використання ситуативного підходу: свій стиль пристосовувати до обставин.

Риси, найважливіші для менеджерів проектів:

· здатність вирішувати проблеми, орієнтація на результат;

· енергійність, ініціативність, відповідальність;

· впевненість у собі;

· перспективність, стратегічне мислення;

· комунікабельність;

· уміння вести переговори.

Побудова команди проекту

Команда проекту —це певна чисельність людей, які працюють разом для досягнення спільної мети. Вони безпосередньо працюють над здійсненням проекту і підпорядковані керівникові (менеджеру) проекту.

Команда проекту створюється на період реалізації проекту і після його завершення розпускається.

Робота у команді може поєднати людей таким чином, що вони підвищать продуктивність своєї праці, не втрачаючи своєї індивідуальності. Командна робота має синергічний ефект, коли опрацьовуються різні пропозиції, надається конструктивна допомога одним членам команди з боку інших, що сприяє досягненню більш високих результатів.Переваги групової роботи:

· Командна робота — це інструмент, який забезпечує підтрим­ку й успіх управління.

· Команда може оновлюватись і відновлюватись самостійно через добір людей у міру вибуття окремих членів.

· Команда створює «банк» колективного набутого досвіду, інформації, правил, які можна передавати новим членам.

· Багато людей досягають більшого успіху, працюючи у команді, ніж самотужки.

· Синергізм команди генерує більший вихід, ніж сума індивідуальних внесків.

Цілі створення проектної команди:

· Удосконалення розподілу робіт.

· Управління і контроль за роботою.

· Вирішення проблем і прийняття рішень.

· Перевірка і затвердження рішень.

· Зв’язок та інформування з метою передачі рішень або необхідної інформації тим, хто має це знати.

· Накопичення ідей, інформації, порад.

· Координація і зв’язок між функціональними підрозділами.

· Підвищення відповідальності й залученості членів команди, створення середовища, яке сприяє участі у плануванні й діяльності компанії.

· Переговори і розв’язання конфліктів на різних рівнях управління.

· Аналіз результатів виконання проектів з метою поліпшення інформаційної бази для їх оцінки.

Основні організаційні завдання побудови проектної команди:

· створення професійно-стимулюючого оточення;

· здійснення грамотного керівництва;

· забезпечення кваліфікованим технічним персоналом;

· забезпечення підтримки керівництва і стабільно сприятливого навколишнього середовища.

Етапи створення команди:

1. Формування.

2. Період спрацьовуваності учасників.

3. Період нормального функціонування (у кожного своя роль і своє місце).

4. Реорганізація (через зміну обсягів і видів робіт, залучення тимчасових експертів).

5. Розформування(після завершення робіт).

Для ефективної діяльності команди менеджер проекту повинен:

· визначити організаційну структуру команди;

· розподілити функціональні обов’язки;

· призначити керівників і відповідальних за окремими напрямами;

· забезпечити своєчасне планування і розподіл роботи;

· чітко пояснити цілі та завдання;

· долати перешкоди, уникати конфліктів;

· зацікавлювати, допомагати;

· створювати команді привабливий імідж, підтримку керівництва.

Для побудови та розвитку команди використовують такі шляхи:

· рольовий аналіз та добір членів команди з погляду психологічної сумісності;

· проведення семінарів, організація курсів, ситуаційний аналіз.

Існують різні підходи до визначення можливих ролей у команді. Згідно з одним із них усі ролі діляться на дві групи:

· ролі, які сприяють виконанню завдань;

· ролі, які створюють необхідний мікроклімат у команді.

Продуктивність членів команди проекту може різко впасти при виникненні конфліктів. Конфлікти можуть приймати різні форми: від міжособистісних конфліктів між членами команди до конфліктів пов’язаних із виділенням та розподілом ресурсів. В обов’язки менеджера проекту входить виявлення конфліктів на ранній стадії і розв’язання їх до того, як вони негативно вплинуть на календарний план і задачі проекту.

Сформувавши команду, менеджер проекту повинен підтримувати ефектив- ність її роботи на заданому рівні.

Мотивація персоналу

Система управління персоналом проекту не працюватиме ефек­тивно, якщо не буде розроблена ефективна модель мотивації. До чинників, які спонукають людину до виявлення активності під час виконання своїх обов’язків, належать не тільки матеріальна винагорода, а й різноманітність роботи за змістом, можливість професійного зростання, почуття задоволення від досягнутих результатів, підвищення відповідальності, можливість вияву ініціативи, сприятливий мікроклімат у колективі тощо.

Мотивація — це стимулювання людини чи групи людей до активізації діяльності для досягнення цілей організації (проекту).

Моделі побудови команди проекту

TORI-модель побудови команди проекту:

1. T (Trust) — Довіра: взаємна щирість і відсутність побоювання.

2. O (Openness) — Відвертість: вільний потік інформації, ідей і відчуттів.

3. R (Realization) — Реалізація: самовизначення, вільний вибір ролі, можливість робити те, що ви хочете.

4. I (Interdependence) — Взаємозалежність: взаємний вплив, спільна відповідальність і лідерство.

У проектному менеджменті існують різні підходи до сучасних класифікацій команд, зокрема за ознакою моделі:

ТрадиційнаМодель(The Traditional Model).

Це група людей, які мають керівника, але поділяють деякі з його обов’язків і повноважень.

МодельЗіграності(The Team Spirit Model).

Це група людей, які задоволені роботою над проектом під головуванням одного керівника. Ці люди мають зіграність, командний дух, але фактично вони — не команда, тому що одна особа оберігає від усіх ударів, без спільного використання повноважень або відповідальності.

МодельПередньогоКраю(The Cutting Edge Model).

Це група людей з самостійним управлінням. Жодна особа в групі не має повноваження прийняти всі рішення щодо випадків, з якими зіткнулася група в процесі роботи. Це команда самоорганізації, тому що кожен має повноваження на все і несе відповідальність за все.

Модель Загону особливого Призначення (Task Force Model).

Це група, яка працює над спеціальним проектом або завданням. Ця група традиційно називається загоном (комітетом) особливого призначення, зокрема по питаннях якості за TQM.

Команда Cyber (The Cyber Team).

У цій моделі команди, члени бачать один одного або нечасто, або взагалі ніколи. Це по суті віртуальні команди. Їм доводиться працювати разом, щоб досягти цілей, але вони, можливо, зустрічаються лише на початку їх проекту і з того часу зв’язуються лише через електронну пошту і телефон. Вони можуть також відтворювати будь-яку з чотирьох вище зазначених моделей.


5290136458209522.html
5290165890657039.html
    PR.RU™